Unia Europejska - flaga

Zajęcia na basenie dla uczestników UTW

Zajęcia
Zajęcia koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 
 Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każdy, kto czuje się, że osiągnął ów „trzeci wiek”. Chętnych do udziału w zajęciach zapraszamy do kontaktu, a bieżące informacje są dostępne na stronie Facebook UTW oraz stronie Domu Kultury w Kozach.
Zapisu dokonać można w biurze Domu Kultury lub poprzez Formularz zapisów w aplikacji ActiveNow.

 Obowiązuje opłata wpisowa dla wszystkich Uczestników UTW za każdy semestr: 
- I semestr trwa od października do stycznia,
- II semestr trwa od lutego do czerwca.

W ramach opłaty za semestr Uczestnik UTW ma prawo korzystać z nieodpłatnych wykładów.
Po uiszczeniu opłaty za semestr Uczestnik może korzystać z oferty dodatkowych, odpłatnych zajęć w zależności od dostępności miejsc. 

Wysokość opłat w roku akademickim 2023/2024
a. Opłata wpisowa dla wszystkich słuchaczy UTW:
- 25 zł za I semestr (I semestr trwa od października do stycznia),
- 25 zł za II semestr ( II semestr trwa od lutego do czerwca) - płatne w lutym.
b. Informacje i opłaty za zajęcia UTW - Zajęcia rekreacyjne na basenie – płatne za każdy miesiąc: 45 zł (Ilość miejsc ograniczona), 
ilość grup: 3, 
prowadząca: Elżbieta Panek, 
miejsce: Basen CSW w Kozach.

I grupa: środa, godz. 14:15-15:15;
II grupa: czwartek, godz. 15:00-16:00;
III grupa: wtorek, godz. 14:00-15:00.

Opłat można dokonać drogą elektroniczną - płatność online na wskazane poniżej konto Domu Kultury w Kozach lub w biurze Domu Kultury w Kozach.

Bank Pekao 5. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.
W tytule przelewu należy podać:

Imię i nazwisko ucznia - okres, za który wnoszona jest opłata - nazwa zajęć.


Odpłatność obowiązuje za każdy miesiąc począwszy od października do ostatniego miesiąca zajęć włącznie, w przypadku opłat wpisowych na zajęcia UTW obowiązuje odrębny harmonogram. Ustalone stawki miesięczne są kwotami ryczałtowymi i nie dzielą się na odpłatności za jednostkowe zajęcia.
Opłaty za zajęcia można również dokonać w biurze Domu Kultury w Kozach do 10. dnia miesiąca w wyznaczonych dniach i godzinach: wtorek, godz. 15:30-17:00;  środa, godz. 9:30-11:00.
Zapisz się
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232