Unia Europejska - flaga

Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych

Zajęcia
Dom Kultury w Kozach ogłsza nabór dla przyszłych i obecnych członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach
na naukę gry na instrumentach dętych w roku szkolnym 2023/2024

Nauka gry na instrumentach dętych
dla przyszłych i obecnych członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kozach:
- trąbka,
- tenor,
- puzon,
- flet poprzeczny,
- klarnet,
- tuba,
- saksofon.
Ze względu na ograniczoną ilość instrumentów do wypożyczenia, możliwa jest nauka na własnym instrumencie.

Dopłata za zajęcia:
- lekcje godzinne (60 minut) - 100,00 zł za miesiąc
- lekcje półgodzinne (30 minut) - dla uczniów początkujących - 50 zł za miesiąc

Opłata miesięczna stanowi część całości kosztów organizacji zajęć ponoszonych przez Dom Kultury w Kozach.
Kontakt: biuro Domu Kultury - tel. 338174232 lub Kapelmistrz – Agnieszka Hałat - tel. 882771685

Ponadto:
- zajęcia w sekcjach instrumentalnych – zajęcia nieodpłatne dla uczniów i muzyków zespołu;
- próby zespołu – praca nad repertuarem koncertowym - (zajęcia nieopłatne).


Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych prowadzona jest dla kandydatów do Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Uzależniona jest m.in. od zapotrzebowania orkiestry, dostępności instrumentu oraz godzin instruktorskich.


Zasady dopłat za lekcje nauki gry na instrumentach w Domu Kultury w Kozach (zgodne z Zarządzeniem nr 4/2023 Dyrektora Domu Kultury w Kozach)

1. Wysokość dopłat reguluje zarządzenie dyrektora w sprawie odpłatności w danym roku szkolnym wywieszone na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Kozach.
2. Saksofon, klarnet, flet, trąbka, tenor, tuba, perkusja – zajęcia indywidualne – 100 zł – opłata miesięczna, która jest dopłatą do kosztów organizacji zajęć ponoszonych przez Dom Kultury w Kozach.
3. Uczniowie Domu Kultury w Kozach mają możliwość nieodpłatnego korzystania z pozostałych zajęć Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz (zajęcia w sekcjach oraz próby zespołu).
4. Uczniowie i członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej mają możliwość z nieodpłatnego korzystania z wypożyczonego instrumentu (w zależności od dostępności instrumentu w Domu Kultury w Kozach).
5. W Domu Kultury w Kozach rok szkolny nauki rozpoczyna się 1 października 2023, a kończy 21 czerwca 2024 i przebiega wg ustalonego harmonogramu dni.
6. Dopłata za lekcje naliczana jest za każdy miesiąc. Uczeń zobowiązany jest do regulowania należności na pierwszych zajęciach w danym miesiącu, jednak nie później niż do 15. dnia miesiąca.
7. Opłat można dokonać na wskazane poniżej konto Domu Kultury w Kozach lub w biurze Domu Kultury w Kozach.
Bank Pekao S. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko ucznia - okres, za który wnoszona jest opłata - nazwa zajęć.
lub w biurze Domu Kultury w Kozach.

8. Odpłatność obowiązuje za każdy miesiąc począwszy od października do ostatniego miesiąca zajęć włącznie. Ustalone stawki miesięczne są kwotami ryczałtowymi i nie dzielą się na odpłatności za jednostkowe zajęcia.
9. Opłata zostanie zmniejszona do połowy w miesiącu czerwcu oraz w miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe, nie zostaje zmniejszona w miesiącach, w których występują dni świąteczne wolne od pracy wypadające w dniach zaplanowanych zajęć.
10. W przypadku korzystania z nauki gry na instrumentach przez rodzeństwo opłaty naliczane są wg zasady: za pierwsze dziecko pełna opłata, za drugie połowa opłaty, a za kolejne bez opłat.
11. Jeżeli uczeń zalega z odpłatnością za dwa kolejne miesiące, to w przypadku nie uregulowania należności, od trzeciego miesiąca zajęcia ulegają zawieszeniu. Wznowienie zajęć nastąpi po pełnym uregulowaniu zaległości.
12. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia o dłuższej nieobecności ucznia na zajęciach (trwającej powyżej 14 dni) i niemożliwości odrobienia zajęć w innym terminie, możliwe jest zmniejszenie lub zawieszenie płatności za dany miesiąc (w zależności od zgłoszonej wcześniej planowanej ilości opuszczonych zajęć) za zgodą Dyrektora lub upoważnionego pracownika Domu Kultury w Kozach. Nie dopuszcza się możliwości starania się o pomniejszenie opłaty po okresie nieobecności.
13. Obniżanie opłaty za zajęcia jest możliwe także w przypadku nieobecności Instruktora na zajęciach, dłuższej niż dwa tygodnie, jeśli nie będzie możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.
14. Indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Instruktora wspólnie z Rodzicami lub opiekunami prawnymi (w przypadku osób nieletnich), zatwierdzonych przez Dyrektora Domu Kultury.
15. Biorąc pod uwagę, że w Domu Kultury odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne, które mogą zakłócać ustalony porządek zajęć, Dom Kultury w Kozach zastrzega sobie w takich przypadkach możliwość przesunięcia zajęć na inny dzień. W takich sytuacjach każdorazowo uczestnicy będą powiadamiani przez Instruktora o zmianach na wcześniejszych zajęciach.
16. Rodzice (Opiekunowie) zgłaszający dziecko na zajęcia nauki gry na instrumentach przyjmują na siebie obowiązek:
a. dopilnowania, aby dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach,
b. regulowania ustalonej kwoty na pierwszych zajęciach w danym miesiącu,
c. zgłaszania co najmniej dzień wcześniej, telefonicznie lub osobiście Instruktorowi lub w biurze Domu Kultury w Kozach nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych.

Karta Uczestnika Zajęć - deklaracja, zgody, RODO (uczestnik niepełnoletni) (pdf) - kliknij, aby pobrać

Karta Uczestnika Zajęć - deklaracja, zgody, RODO (uczestnik pełnoletni) (pdf) - kliknij, aby pobrać


Złożenie wypełnionej karty uczestnika zajęć jest niezbędne do uczestnictwa w zajęciach Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz (w przypadku deklaracji nauki gry na instrumencie) przygotowania stosownej Umowy z Domem Kultury w Kozach.
Zapisz się
galeria
POWIĄZANE WPISY
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232