Unia Europejska - flaga

Gimnastyka dla dorosłych UTW

Zajęcia
Studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każdy, kto czuje się, że osiągnął ów „trzeci wiek”. Chętnych do udziału w zajęciach zapraszamy do kontaktu, a bieżące informacje są dostępne na stronie Facebook UTW oraz stronie Domu Kultury w Kozach.
Zapisu dokonać można w biurze Domu Kultury lub poprzez Formularz zapisów w aplikacji ActiveNow.

Obowiązuje opłata wpisowa dla wszystkich Uczestników UTW za każdy semester: 
- I semestr trwa od października do stycznia,
 - II semestr trwa od lutego do czerwca.
W ramach opłaty za semestr Uczestnik UTW ma prawo korzystać z nieodpłatnych wykładów.
Po uiszczeniu opłaty za semestr Uczestnik może korzystać z oferty dodatkowych, odpłatnych zajęć w zależności od dostępności miejsc. 
 
Wysokość opłat w roku akademickim 2023/2024:

a. Opłata wpisowa dla wszystkich słuchaczy UTW:
- 25 zł za I semestr (I semestr trwa od października do stycznia),
- 25 zł za II semestr ( II semestr trwa od lutego do czerwca) - płatne w lutym.
 
b. Informacje i opłaty za zajęcia UTW – płatne za każdy miesiąc:
-  Gimnastyka: 30 zł, prowadząca: Anna Kaim, środa – godz. 8:30-9:30, sala widowiskowa, Dom Kultury w Kozach

Opłat można dokonać drogą elektroniczną - płatność online na wskazane poniżej konto Domu Kultury w Kozach lub w biurze Domu Kultury w Kozach.

Bank Pekao 5. A. O/Kozy 79 1240 4126 1111 0000 5257 8362.
W tytule przelewu należy podać:
Imię i nazwisko ucznia - okres, za który wnoszona jest opłata - nazwa zajęć.

Odpłatność obowiązuje za każdy miesiąc począwszy od października do ostatniego miesiąca zajęć włącznie, w przypadku opłat wpisowych na zajęcia UTW obowiązuje odrębny harmonogram. Ustalone stawki miesięczne są kwotami ryczałtowymi i nie dzielą się na odpłatności za jednostkowe zajęcia.
Opłaty za zajęcia można również dokonać w biurze Domu Kultury w Kozach do 10. dnia miesiąca w wyznaczonych dniach i godzinach: wtorek, godz. 15:30-17:00;  środa, godz. 9:30-11:00.
Zapisz się
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232