Unia Europejska - flaga
04.06.2022

ZAWODY WĘDKARSKIE - Dni Kóz 2022

Koziańskie Stowarzyszenie STAW KAMIENIOŁOM zaprasza na ZAWODY WĘDKARSKIE w Kamieniołomie
w sobotę, 4 czerwca 2022 r.

REGULAMIN:

ORGANIZATORZY:

Wójt Gminy Kozy, Dom Kultury w Kozach, Koziańskie Stowarzyszenie „Staw Kamieniołom”.
Realizatorem „Zawodów wędkarskich spławikowych” jest Koziańskie Stowarzyszenie „Staw Kamieniołom”, które organizuje wszystkie czynności związane z realizacją zawodów.


ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Zawody rozegrane zostaną w dniu 04.06.2022, w godzinach 9:00-12:00 na stawie w koziańskim kamieniołomie; zbiórka przed zawodami od godziny 8:00 przy zbiorniku wodnym.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (imię, nazwisko – dopisek w tytule e-maila ZAWODY KOZY) na adres: stawkamieniolom@gmail.com (decyduje kolejność zgłoszeń), jak również na miejscu przed zawodami (o ile będą dostępne wolne stanowiska do łowienia).
4. Uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak w trakcie będą zbierane datki na cele statutowe Koziańskiego Stowarzyszenia „Staw Kamieniołom”.
6. Organizatorzy wyznaczają stanowiska wędkarskie, a losowanie stanowisk odbywa się w dniu zawodów.
7. Czas trwania zawodów ustalony jest na 3 godziny.
8. Możliwości dojazdu np. samochodem na miejsce zbiórki, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdu od szlabanu do zbiornika wodnego oraz na terenie przyległym do tego zbiornika.
9. Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk wędkarskich decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Po zakończeniu połowu odbędzie się ważenie ryb i klasyfikacja uczestników – trzech najlepszych otrzyma puchary oraz nagrody w postaci akcesoriów wędkarskich, pozostali uczestnicy nagrody niespodzianki, wszystkie złowione ryby które będą dobrej kondycji wracają do stawu.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie do chwili rozpoczęcia zawodów.
12. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH
1. Każdy z uczestników łowi tylko 1 wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.
2. Każdy zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę do przechowywania złowionych ryb w stanie żywym oraz podbierak.
3. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego: proca, podbierak, platforma itp.
4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie każdego rodzaju przynęt oraz zanęt.
5. Zawody odbędą się metodą spławikową.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do startu dopuszczeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Kozy , którzy zaakceptują warunki regulaminowe. Akceptacja regulaminu zawodów wędkarskich odbywa się poprzez potwierdzenie udziału w zawodach w karcie zgłoszenia.
2. Osoby niepełnoletnie weryfikowane są w obecności rodzica, opiekuna prawnego.
3. Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej (imię, nazwisko – proszę o dopisek w tytule e-maila ZAWODY 2021 KOZY) na adres: stawkamieniolom@gmail.com (decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku wolnych stanowisk możliwe jest zgłoszenie bezpośrednio przed zawodami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne wydarzenia.
5. Uczestnictwo w wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz głosu uczestników w mediach społecznościowych, prasie, na stronach internetowych Organizatorów.
6. Wzięcie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner