Unia Europejska - flaga

Regulamin przyznawania akredytacji dla fotografów na wydarzenia Domu Kultury w Kozach

1. Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad przyznawania akredytacji dla fotografów (zwanych dalej „Akredytacją” lub „Akredytacjami”) uprawniających do uczestniczenia (w zakresie i na określonych poniżej zasadach) w wybranych wydarzeniach organizowanych przez i/lub przy współpracy z Domem Kultury w Kozach, zwanych dalej „Wydarzenie”).

2. Organizatorem przyznawania akredytacji jest Dom Kultury w Kozach z siedzibą w Kozach, adres: ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy, NIP 937-15-51-905 (dalej „Organizator”).

3. Akredytację można otrzymać: poprzez złożenie zamówienia (dalej „Zamówienie”) po kontakcie z Organizatorem i złożeniu wypełnionego FORMULARZA AKREDYTACYJNEGO oraz akceptacji przez Organizatora w trakcie trwania Wydarzenia w biurze Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy.

4. Posiadacz Akredytacji deklaruje przesłanie do trzech dni po wydarzeniu (np. w formie linku do pobrania) na adres e-mail: domkultury@dk.kozy.pl co najmniej 15 fotografii nie naruszających praw osób trzecich, przedstawiających wydarzenie w wysokiej rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. Przesłanie fotografii (zwanych dalej opracowaniem lub utworem lub dziełem) jest jednoznaczne z bezterminowym i nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do każdego z utworów z prawem do swobodnej publikacji i wykorzystania przez Organizatora w celach archiwalnych oraz promocyjnych Wydarzenia na następujących, odrębnych polach eksploatacji:
- utrwalanie techniką analogową, cyfrową i optyczną na następujących nośnikach: kliszy fotograficznej, fotografii cyfrowej, slajdach, CD, video CD, CD-Rom, DVD, dyskietkach komputerowych, chipach układu elektronicznego, mini-dyskach, kartach przenośnej pamięci (flash compact disc), na innych nośnikach umożliwiających eksploatację i montaż przy wykorzystaniu komputera, w urządzeniach mobilnych (telefon komórkowy, IPod, tablet, itp.), na dysku komputerowym, poprzez wprowadzanie do pamięci RAM, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, także ogólnie dostępnych jak Internet, oraz wymiana nośników, na których dokonano pierwotnego utrwalenia;
- zwielokrotnienie w dowolnej ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu standardu i formatu w tym techniką magnetyczną, światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, reprograficzną, drukarską (w tym drukiem folii samoprzylepnych, kalkomanią, nadrukami na materiałach innych niż papier i folia) oraz przepisanie utrwaleń na inną technikę/system/rodzaj zapisu;
- rozpowszechnianie poprzez wielokrotne nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity na całym świecie, za pomocą platform cyfrowych, elektronicznie, analogowo, dla wszelkich typów odbioru;
- pakietowa transmisja za pośrednictwem sieci teleinformatycznych i telefonicznych, w sieci kablowej albo bezprzewodowej, poprzez urządzenia mobilne, za pomocą protokołu IP, w technologii videostreaming live;
- publiczne odtwarzanie i wyświetlanie;
- publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w sieciach komputerowych (w tym w sieci Internet), sieci LAN, systemach komunikacji bezprzewodowej (bluetooth), sieciach i urządzeniach telekomunikacyjnych;
- zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie opracowania/utworu przez organizacje telewizyjne i radiowe, w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych, platformach cyfrowych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (TV on demand, pay per view, w zamkniętych sieciach);
- wprowadzenie do obrotu bez względu na formę i technikę utrwalenia oraz zwielokrotnienia, a także na zastosowany nośnik materialny, w tym w szczególności w postaci drukowanej oraz użyczanie, najem, dzierżawę.

5. Akredytacja upoważnia do wejścia na Wydarzenie oraz imprezy towarzyszące w ramach Wydarzenia.

6. Akredytacja upoważnia do wstępu do zamkniętych Stref w Centrum Wydarzenia. Jednocześnie ustala się, że ́wejścia można dokonać osobiście, po okazaniu Akredytacji w Centrum Wydarzenia podczas trwania Wydarzenia.

7. Ilość Akredytacji jest ograniczona - Zamówienia będą ̨ przyjmowane do wyczerpania zapasu Akredytacji. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia wydawania Akredytacji w każdej chwili, bez podania przyczyn.

8. W celu złożenia Zamówienia na Akredytację, Zamawiający wypełnia wszystkie pola Formularza prawdziwymi i prawidłowymi danymi.

9. W oparciu o dane z Formularza, Organizator podejmie decyzję o przyznaniu Akredyacji.

10. Przyznanie lub odmowa przyznania w/w prawa zależy wyłącznie od decyzji Organizatora, która jest ostateczna i niepodważalna (ewentualne odwołania pozostaną ̨ bez odpowiedzi);

11. Jednocześnie ustala się, że: ̨

a) nie można dokonać́ zmiany osoby uprawnionej do korzystania z Akredytacji;
b) duplikaty Akredytacji nie będą wydawane;
c) stwierdzenie przez Organizatora udostepnienia Akredytacji innej osobie skutkuje natychmiastowym jej unieważnieniem.

12. Zamówione Akredytacje będą ̨ wydawane wyłącznie w Centrum Wydarzenia.

13. Zamawiając /odbierając Akredytację nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, który jest Administratorem danych osobowych. Dane osobowe są zbierane w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy, przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych projektów Organizatora;
b) informowania o Wydarzeniu, programie, wydarzeniach towarzyszących i innych związanych z Wydarzeniem;
c) informowania o akcjach promocyjnych, konkursach, nagrodach, wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, ich sponsorach, a także o partnerach Organizatora;
d) informowania o kolejnych edycjach Wydarzenia.

14.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Kozach z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 2, kod pocztowy 43-340 Kozy, tel. 338174232.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora zadań ustawowych własnych wynikających z ustaw z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Informacje na temat szczegółowego celu przetwarzania danych można uzyskać w siedzibie Administratora.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
15. Zamawiając /odbierając Akredytację nabywca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (e-mail) i telefoniczną (w tym sms) ważnych informacji o Wydarzeniu, programie, wydarzeniach towarzyszących i innych związanych z Wydarzeniem – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

16. Organizator oświadcza, iż w trakcie Wydarzenia, wydarzeń towarzyszących i innych lokalizacjach Wydarzenia mogą być nagrywane materiały audiowizualne, powstawać relacje fotograficzne, itp. Każdy z uczestników nabywających Akredytację oświadcza niniejszym, iż wyraża zgodę na to, aby jego wizerunek i/lub głos – w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, zostały nieodpłatnie wykorzystane w dowolnych audycjach oraz innych przekazach tworzonych i/lub rozpowszechnianych przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące lub transmitujące Wydarzenie i wydarzenia z nim związane, w tym, ale nie wyłącznie, w tzw. mediach społecznościowych Wydarzenia i/lub Organizatora, w formie i czasie przez nich ustalonych, jak również w przygotowanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych. Zezwolenie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego i nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie nieodpłatnego korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). Rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu, zgodnie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz danego uczestnika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu, zarówno przez Organizatora jak i jakikolwiek podmiot trzeci.
FORMULARZ AKREDYTACYJNY (pdf) - kliknij, aby pobrać
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232