Unia Europejska - flaga

Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Kozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Kozach.

Data publikacji strony internetowej: maj 2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: czerwiec 2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
2. Częściowo zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
3. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
4. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
5. Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.
6. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
8. Część nawigacji strony może opierać się tylko na elementach wizualnych.

Wyłączenia
1. Treści, które nie zostały wytworzone przez Dom Kultury w Kozach
2. Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
3. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
4. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 16 października 2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Herma – adres mailowy: domkultury@dk.kozy.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338 174 232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy
Pałac Czeczów
ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy

Budynki: Dom Kultury oraz Pałac Czeczów, zlokalizowane w Kozach przy ulicy Krakowskiej 2 i 5, posiadają wejścia umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, w związku z powyższym została wyznaczona osoba, która umożliwi osobie niepełnosprawnej dostanie się do wskazanych pomieszczeń, bez barier architektonicznych.

Dodatkowo w budynku znajdują się sanitariaty dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232