Unia Europejska - flaga

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury w Kozach z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 2, kod pocztowy 43-340 Kozy, tel. 338174232

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora zadań ustawowych własnych wynikających z ustaw z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Informacje na temat szczegółowego celu przetwarzania danych można uzyskać w siedzibie Administratora.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232