Unia Europejska - flaga

Konwersja cyfrowa domów kultury

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Jego celem jest:
- wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
- doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Cel projektu mieści się w celu szczegółowym 5. Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Projekt: Razem – platforma kultury lokalnej realizowany jest przez Dom Kultury w Kozach, w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 86500,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 82400,00 zł.

W ramach projektu została stworzona platforma cyfrowa umożliwiająca kontakt i powiązanie koziańskich interesariuszy kultury (lokalnych liderów, twórców, animatorów, instruktorów, uczestników zajęć edukacji kulturalnej, odbiorców oferty kulturalnej). Platforma w formie wyspecjalizowanej strony internetowej została wsparta zakupem środków technicznych umożliwiających bezpieczne, nieprzerwane prowadzenie działań animacyjnych, edukacji kulturalnej oraz realizacji wydarzeń. Nowe środki techniczne oraz szkolenie obsługujących platformę pozwalają na realizację działań twórczych, tworzą nowy kanał komunikacji oraz umożliwiają zarchiwizowanie materiałów związanych z lokalną kulturalną w formie zapewniającej łatwy dostęp w tym osobom z niepełnosprawnościami.
Trochę więcej o realizacji projektu:

W chwili przystąpienia do realizacji projektu przyjęto założenia w oparciu o analizę pierwszych doświadczeń cyfrowych zdobytych w okresie pandemii COVID-19. Podstawowe założenie to stworzenie bazy technicznej dla szerokiej gamy działań w oparciu o narzędzia cyfrowe oraz zdobycie podstawowych kompetencji dla przyszłych działań.

Sporządzono wstępna koncepcję i określono podstawowe potrzeby. Punktem wyjścia było umożliwienie komunikowania się, a co z tym idzie stworzenie platformy komunikacji obsługującej Dom Kultury i osoby korzystające jego działalności oraz bazy. Zaprojektowano specjalistyczną stronę internetową i jej oprogramowanie umożliwiające poza funkcją prezentacyjną łączenie się grup (np. animatorów, uczestników zajęć, instruktorów, grup artystycznych i stowarzyszeń) za pośrednictwem lokalnego komunikatora obsługiwanego z poziomu komputera jak i platform mobilnych (np. telefon komórkowy). Oprogramowanie platformy dostosowano by mogły korzystać osoby niepełnosprawne.

Platforma została zintegrowana z tworzonym „lokalnym archiwum cyfrowym” pozwalając na przeglądanie jego zawartości oraz korzystania z materiałów tam zamieszczanych.

W trakcie realizacji projektu wstępna jego koncepcja posłużyła za kanwę do stworzenia „strategii cyfrowej” gdzie bardziej szczegółowo określono przyszłe działania zmierzające do uelastycznienia realizowanych działań Domu Kultury i uzupełnienia swej „analogowej” działalności o możliwości funkcjonowania z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Strategia tworzona była etapowo na przestrzeni realizacji projektu w ścisłej współpracy z tutorem cyfrowym.

Techniczne zaplecze platformy stanowi zakupiony w projekcie sprzęt umożliwiający realizację działań online (w tym transmitowania wydarzeń) oraz archiwizację. Dobierając sprzęt starano się by posiadał on cechy mobilności i łatwego konfigurowania (dostosowania do formy działania kulturalnego: transmisja online, rejestracja wideo, realizacja zajęć edukacyjnych etc.) oraz by był kompatybilny z istniejącym wyposażeniem. W skład nabytego wyposażenia weszły 4 kamery IP, 2 kamery wideo, zewnętrzna karta dźwiękowa, wielokanałowy rejestrator dźwięku (z możliwością edycji dźwięku), 2 laptopy z oprogramowaniem do edycji obrazu, dźwięku oraz transmisji internetowej, monitor komputerowy (do podglądu w trakcie transmisji lub pracy online w zespole) mikrofony studyjne oraz mikroport. Uzupełnieniem był zakup okablowania (kable zasilające, kable komputerowe, kable transmisyjne XLR), swicz komputerowy, modem GSM (umożliwiający transmisje internetową w plenerze), statywy, skrzynie transportowe i podstawowy zestaw oświetleniowy. Zastosowane oprogramowanie realizacyjne stanowią programy dedykowane zakupionemu sprzętowi (dostarczone wraz ze sprzętem oraz programy edycyjne na licencjach bezpłatnych). Zakupiony sprzęt obecnie umożliwi szeroki zakres konfiguracji i wykonywanie zadań z zakresu rejestracji obrazu i dźwięku, obróbkę zarejestrowanych materiałów, pozwala na realizowanie transmisji „na żywo” lub rejestracji wielokamerowej z możliwością generowania materiałów do umieszczania w internecie lub projekcji na ekranie. Zastosowanie systemu kilku kamer IP umożliwia ograniczenie ilości osób przy realizacji transmisji oraz obsługę przez osoby z niepełnosprawnością. W/w sprzęt pozwala na korzystanie z nich autonomicznie, mobilnie, jak i wzajemne uzupełnianie się w zależności od założeń realizacyjnych.

W zakresie zakupów projektowych znalazło się sieciowe urządzenie archiwizujące wraz dedykowanym oprogramowaniem, dyski komputerowe umożliwiające stworzenie bezpiecznego archiwum cyfrowego, które zostało podłączone od sieci komputerowej (z możliwością częściowego dostępu online).

Klamrą spinającą oraz umożliwiającą wdrożenie platformy był zestaw szkoleń i działań praktycznych (prezentacje i realizacje testowe). Kadra Domu Kultury w Kozach skorzystali ze szkoleń z zakresu komunikacji w zespole, budowania partnerstw oraz uczestniczyli w webinariach dotyczących realizacji grantu oraz zagadnień korzystania z narzędzi internetowych z oferty Operatora. Przygotowano i zrealizowano własne szkolenia z zakresu: bezpiecznego (prawnie) publikowania treści w internecie, tworzenia i prowadzenia archiwum cyfrowego, obsługi sprzętu audio, obsługi sprzętu wideo i realizacji transmisji internetowych oraz dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi całości stworzonej platformy cyfrowej. W zakresie szkoleń ujęto tematykę przygotowywania treści dostępnych dla osób niepełnosprawnych, umiejętności korzystania ze sprzętu audio i sprzętu wideo oraz prawnych zasad pracy w sieci i tworzenia bezpiecznych treści.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232