Unia Europejska - flaga

Regulamin wewętrzny

REGULAMIN WEWNĘTRZNY DOMU KULTURY W KOZACH

Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Dom Kultury w Kozach.

Przepisy ogólne
1. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy wewnętrzne ustanowione przez Dyrektora Domu Kultury.
2. Zajęcia w Domu Kultury odbywają się według ustalonego grafiku zajęć. Odwołanie lub przeniesienie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników (minimum jedne zajęcia wcześniej) z wyjątkiem wypadków losowych.
3. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. (zał.1 i 2 do Regulaminu) obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
4. Dom Kultury nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach i salach, w których odbywają się zajęcia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zostawione w tych pomieszczeniach.
5. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia Domu Kultury odpowiada materialnie sprawca.
W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
6. Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone, a nie zostały zdeponowane.
7. Dom Kultury zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunków w celach promocyjnych.
8. W budynkach administrowanych przez Dom Kultury w Kozach obowiązuje całkowity zakaz palenia i stosowania środków odurzających, a ponad to w trakcie zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

Uczestnicy małoletni

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
3. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.
4. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane
z odpowiedzialnością materialna za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.

Podmioty współpracujące z Domem Kultury
1. Podmiotem współpracującym z Domem Kultury są organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła i inne formy zorganizowanej działalności (np. zespoły artystyczne, podmioty prowadzące działalność z zakresu edukacji kulturalnej, itp.), które działają na stałe na terenie Domu Kultury i podpisały z Domem Kultury umowy o współpracy na czas nieokreślony lub co najmniej pół roku.
2. Osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami maja obowiązek prowadzić rejestr uczestników i ich danych w celu niezwłocznego kontaktu i udzielenia informacji odpowiednim służbom w przypadku ewentualnego wystąpienia takiej konieczności np. wypadek. Osoby te są zobowiązane do przechowywania w/w danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne zobowiązane są do posiadania oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.
4. W przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy młodocianemu lub wystąpienia przemocy wśród uczestników młodocianych obowiązuje postępowanie według zatwierdzonych przez Dyrektora Domu Kultury procedur (załącznik 3 i 4 do regulaminu).
5. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami.

Korzystanie z kuchni oraz z sali widowiskowo-bankietowej

1. Korzystanie z kuchni oraz z sali widowiskowo-bankietowej Domu Kultury określają: Regulamin organizowania Imprez w Domu Kultury w Kozach oraz na terenie zarządzanym przez Dom Kultury w trakcie organizowania imprez oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej  (załącznik 5 i 6 do regulaminu).
2. Sprawy nie objęte regulaminami będą regulowane w indywidualnych umowach z podmiotami korzystającymi z w/w pomieszczeń.

Przepisy końcowe

1. Dyrektor Domu Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Domu Kultury jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Domu Kultury.

Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.
galeria
POWIĄZANE WPISY
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232