Unia Europejska - flaga

XXIII Konkurs na Koziańską Szopkę Bożonarodzeniową 2023

Konkursy
POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
REGULAMIN XXIII KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 2023

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.

1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.
2. Technika wykonania prac dowolna.
3. Prace mogą być wykonane przez wielu autorów.
4. Wykonaną pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego lub uprawnionego przedstawiciela grupy) należy dostarczyć do poniedziałku - 11 grudnia 2023 r. do godz. 18:00 do Pałacu Czeczów w Kozach.
5. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony www.domkultury.kozy.pl lub z recepcji Pałacu Czeczów w Kozach.
6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu;
b. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac;
c. ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, publikację wizerunku autora/autorów, przetwarzanie danych osobowych autora/autorów oraz publikację imienia i nazwiska autora/autorów pracy w mediach, prasie (w tym w Koziańskich Wiadomościach), na stronach internetowych Organizatorów oraz w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych;
d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorom konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw;
e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora/autorów prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO);
f. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności;
g. z akceptacją niniejszego regulaminu.
8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
9. OCENA PRAC:
a. Ocena jury konkursowego.
Ocena prac zostanie dokonana przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody oraz tytuł Szopki Roku 2023.
Werdykt Jury jest ostateczny.
b. Głosowanie internautów.
Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem www.facebook.com/KonkursSzopekWKozach/, w albumie o nazwie „Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 2023” i opatrzone numerem konkursowym, imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora/autorów, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 19 grudnia 2023 r. o godz. 19:00. Autor/autorzy pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma Nagrodę Internautów.
Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
10. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane publiczności podczas wystawy zorganizowanej w Pałacu Czeczów w Kozach w dniach 12-20 grudnia 2023.
11. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w środę, 20 grudnia 2023 r. o godz. 17:00 podczas zakończenia wystawy w Pałacu Czeczów w Kozach.
Ponadto wyniki zostaną podane na stronie www.facebook.com/KonkursSzopekWKozach/ oraz  na stronie Domu Kultury w Kozach: www.domkultury.kozy.pl.
12. Organizator informuję, iż nieodebrane nagrody do 31.01.2024 przechodzą do puli nagród kolejnej edycji konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Karta zgłoszenia - XXIII Konkurs na Koziańską Szopkę Bożonarodzeniową 2023 (pdf)
- kliknij, aby pobrać

Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232