Unia Europejska - flaga

Konkurs fotograficzny "Kozy, kozianie - zapis subiektywny" 2023

Konkursy
R E G U L A M I N
Konkursu fotograficznego
Kozy, kozianie – zapis subiektywny
2023

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.

1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz Dom Kultury w Kozach.
2. Cele Konkursu:
a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi, miejsca, zjawisk i emocji.
b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.
c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.
3. Konkurs organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy - zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle, pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy, osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.
4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie:
a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca,
lub
b. jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.
5. Prace do konkursu należy przesłać do dnia 20 października 2023 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczna na adres e-mail: konkurs@dk.kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą brały udziału w konkursie).
6. W przypadku niepełnoletnich autorów prac wymagane jest, by zgłoszenia prac do konkursu dokonał prawny opiekun nieletniego autora pracy.
7. Prace należy opisać w treści e-mail następująco:
a. imię i nazwisko autora, dane do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku autora niepełnoletniego również imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego;
b. tytuł pracy lub zestawu zdjęć;
c. krótki opis – uzasadnienie związku pomiędzy treścią pracy, a miejscowością Kozy.
Postanowienia końcowe:
8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców gminy Kozy.
9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu;
b. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac;
c. oświadczeniem, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku;
d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw oraz w formie audiowizualnej;
e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
f. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności;
g. z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji nadesłanych prac w celu wykluczenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub obsceniczne. Ocena Organizatora jest nieodwołalna.

Sposób oceniania prac:
12. Ocena prac nastąpi dwuetapowo:
I etap – ocena prac przez Internautów w serwisie Facebook:
Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy, kozianie - zapis subiektywny 2023” i opatrzone numerem konkursowym, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” (reakcje) pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 9 listopada 2023 r. o godz. 19:00.
Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyzna następujące nagrody:
- Nagroda Główna
- Wyróżnienia
- Nagroda Internautów
Pula nagród wynosi 1200 zł.
13. Jury oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania innego podziału nagród. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
14. Z wybranych przez Jury i Organizatorów prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa.
15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy prac fotograficznych odbędzie się w piątek, 10 listopada 2023 r. o godz. 18:00 w Pałacu Czeczów w Kozach.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany sposobu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród działając zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Ministerstwa Zdrowia.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać
w Domu Kultury w Kozach,
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232