Unia Europejska - flaga

Konkurs plastyczny - "Ja i mój bajkowy bohater"

Konkursy
Regulamin konkursu plastycznego
„Ja i mój bajkowy bohater” - historyjka obrazkowa z ulubionym bohaterem w trzech odsłonach

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Kozach
2. Celami konkursu są:
- rozbudzenie wyobraźni i wykorzystanie kreatywności przez sztukę plastyczną;
- rozwijanie wrażliwości artystycznej i zdolności manualnych;
- możliwość prezentacji własnych dokonań twórczych;
- rozwijanie kreatywności dzieci i rodziców;
- poszukiwanie nowych form plastycznych.
3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych, zarówno dla mieszkańców Kóz jak i zagranicznych gości.
4. Możliwe jest zgłoszenie pracy wielu autorów - uczestnikami mogą być także rodziny, dzieci z rodzicami.
5. Praca powinna być wykonana w formie papierowej, w dowolnej technice.
6. Praca powinna przedstawiać temat: „Ja i mój bajkowy bohater” - historyjka obrazkowa z ulubionym bohaterem zaprezentowana w trzech obrazkach (ujęciach, scenach, odsłonach).
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy do biura Domu Kultury w Kozach (ul. Krakowska 2),w terminie do 23 maja do godz.16.00, opisanej imieniem i nazwiskiem autora/autorów oraz numerem telefonicznym do kontaktu.
8. Prace zostaną sfotografowane/zeskanowane i zamieszczone na fanpage’u Domu Kultury w Kozach w albumie pn.: „Ja i mój bajkowy bohater” i podpisane imieniem i nazwiskiem autora/autorów, gdzie zostaną poddane ocenie Internautów poprzez „polubienia”.
9. Praca z największą ilością głosów („polubień”) otrzyma Nagrodę Internautów.
10. Głosy zostaną zliczone w dniu 1 czerwca 2022 o godz.18:00.
11. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody nastąpi podczas „Wieczoru z Bohaterami Bajek” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – 1 czerwca 2022 r., o godz. 20:30, w parku przy Pałacu Czeczów w Kozach.
Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronach internetowych Organizatora.
12. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
13. Prace niezgodne z tematyką konkursu oraz zawierające treści obraźliwe lub wulgarne zostaną przez organizatora usunięte.
14. Złożenie pracy u Organizatora jest równoznaczne ze zgłoszeniem pracy do Konkursu oraz:
- Uznaniem warunków regulaminu;
- Oświadczeniem, iż uczestnik/uczestnicy posiada/posiadają prawa autorskie do zgłoszonej pracy, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich;
- Zobowiązaniem organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść organizator w związku z roszczeniami osób trzecich, związanych z prawami autorskimi do pracy, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi.
- Z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, wydawnictw itp.
- Wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autora/ autorów pracy w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, prasie i broszurach przez Dom Kultury w Kozach.
- Wyrażeniem zgody na utrwalenie i publikację przez Organizatora wizerunku uczestnika/uczestników konkursu w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, prasie i broszurach przez Dom Kultury w Kozach.
15.  W przypadku osób nieletnich zgłoszenie pracy jest możliwe przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie i uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
16.  Zgłoszone prace należy odebrać w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu, w przypadku nie odebrania ich przechodzą na własność Organizatora - Domu Kultury w Kozach.
 

Klauzula informacyjna:
Dom Kultury w Kozach informuje, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, mailowo pod adresem: iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie pod nr +48 8174291
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją i udziałem w konkursie plastycznym: „Historyjka obrazkowa z ulubionym bohaterem”, komunikacją pomiędzy Domem Kultury w Kozach, a uczestnikiem na podstawie zgody art.6 1 lit a RODO oraz na podstawie art.6 ust 1 lit c RODO w zakresie realizowanych zadań, dokumentowania prowadzonej działalności.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania i odbioru nagród oraz zgodnie z przepisami archiwizacji dokumentacji.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie.
Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Domu Kultury w Kozach,
ul. Krakowska 2,
43-340 Kozy
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-19:30,
do 23 maja 2022 do godz.16.00.
POWIĄZANE WPISY
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner