Unia Europejska - flaga

KozyNostra Rock Fest - Przegląd zespołów rockowo-metalowych 2024

Imprezy/Festiwale
Zapraszamy do śledzenia strony festiwalowej na Facebook’u: facebook.com/KozyNostra


***


KozyNostra Rock Fest 2024


R E G U L A M I M
Przegląd zespołów rockowo-metalowych
Kozy, 10 VIII 2024

Miejsce: park przy Pałacu Czeczów w Kozach, ul. Krakowska 5, 43-340 Kozy.

Cele:
Celem Przeglądu jest popularyzacja muzyki rockowo-metalowej, promowanie i konfrontacja twórców i wykonawców, a także aktywizacja środowisk artystycznych, doskonalenie różnych form amatorskiego muzykowania, rozbudzenie poszukiwań twórczych.

Regulamin konkursu
1. Przegląd ma charakter konkursu.
2. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.
3. Zespoły podczas Przeglądu wykonują wyłącznie autorskie utwory, których łączny czas prezentacji na scenie wraz z próbą nie przekracza 50 minut. Uczestnicy sami decydują o ilości prezentowanych utworów z zastrzeżeniem czasu trwania występu (sugerowany czas prezentacji utworów w przeglądzie 25 minut).
4. Zespół jest zobowiązany do zamontowania swojego sprzętu muzycznego przed swoim występem oraz demontażu w jak najszybszym czasie po występie.
5. Nie dopuszcza się do Przeglądu zespołów wykonujących utwory z playbacku lub półplaybacku.
6. Kolejność prezentacji ustala Organizator.
7. Dokładny program ze wskazaniem czasu prezentacji dla poszczególnych zespołów dostępny będzie na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl oraz www.facebook.com/KozyNostra.
8. Wszystkie zakwalifikowane zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce Przeglądu w dniu festiwalu i zgłosić Organizatorom swoją obecność na minimum godzinę przed planowanym wejściem na scenę.
9. Organizator zapewnia: profesjonalne nagłośnienie oraz backline, w postaci perkusji bez oprzyrządowania; posiłek dla członków zakwalifikowanych zespołów do Przeglądu.
10. Zespoły zobowiązane są do przywiezienia własnych gitar, wzmacniaczy gitarowych, instrumentów klawiszowych, werbli, talerzy i innych niezbędnych instrumentów do wykonania koncertu.
11. Organizator nie zapewnia pokrycia kosztów transportu oraz innych związanych z udziałem w Przeglądzie.

Nagroda:

- Nagroda Główna - 4000,00 zł (kwota będzie pomniejszona o należny podatek).

Regulamin Jury:
1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem Przeglądu.
2. Jury oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, technikę wykonawczą, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.
3. Oceny Jury są tajne.
4. Jury ogłasza zwycięzcę bezpośrednio po naradzie w dniu Przeglądu.
5. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień i/lub nagród.
6. Decyzje Jury są ostateczne.

Warunki uczestnictwa:
1. W Przeglądzie uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie zespoły rockowo-metalowe, które zgłosiły swój udział w karcie zgłoszenia i zostały zakwalifikowane przez Organizatora.
2. Zespół „amatorski” w rozumieniu Organizatora to zespół, który nie ma podpisanego kontraktu płytowego, a w dorobku oficjalnego wydawnictwa fonograficznego i dla członków tego zespołu muzyka nie jest głównym źródłem utrzymania. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Przegląd.
3. Nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników Przeglądu, jednak w przypadku osób poniżej 18 roku życia zgłoszenie, oświadczenia i zgody wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.
4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń: 31 maja 2024 r.
5. W karcie zgłoszenia należy wpisać aktywne linki do plików do pobrania: zdjęcie zespołu – minimum 1,5 Mb + nagrania, link do nagrań co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu (nie starszych niż 1 rok).
6. Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne:
- ze zgodą na bezpłatne rejestrowanie materiału z Przeglądu, jego publiczne odtwarzanie w celach reklamowych i promocyjnych na stronach administrowanych przez Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora;
- ze zgodą każdego z członków zgłaszanego zespołu na rzecz Organizatora na:
  1. przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia,
  2. wykorzystywanie udostępnionych materiałów muzycznych audiowizualnych do celów promocyjnych Przeglądu,
  3. rejestrację audio i video koncertu konkursowego Przeglądu,
  4. zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora (w tym w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube),
  5. wykorzystanie wizerunku i/lub głosu także wraz z wizerunkami i/lub głosami innych osób utrwalonymi w ramach Przeglądu,
  6. podpisanie klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia i zgody wypełniają rodzice/opiekunowie prawni (formularze dla uczestników nieletnich dostępne są do pobrania na stronie www.domkultury.kozy.pl lub bezpośrednio u Organizatora w dniu Przeglądu).
8. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Artystyczna powołana przez Organizatora wyłoni 5 zespołów. Lista zespołów zakwalifikowanych do Przeglądu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl oraz na www.facebook.com/KozyNostra.
9. O zakwalifikowaniu zespoły zostaną poinformowane w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu.
10. Przesłana i dostarczona Organizatorowi karta zgłoszenia zespołu wraz z linkami do załączników jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe
1. Zespołowi, którego zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia, koncert zostanie przerwany.
2. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
3. Szczegółowy program zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem Przeglądu.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie lub programie w celu dostosowania ich do obowiązujących wytycznych i obostrzeń.
Organizator:
Dom Kultury w Kozach

Patronat Honorowy:
Wójt Gminy Kozy
kozy.pl

Biuro Przeglądu:
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie
tel.: +48 33 817 42 32
e-mail: kozynostrafestiwal@dk.kozy.pl


Karta zgłoszenia (formularz Google) - LINK NIEAKTYWNY - ZGŁOSZENIA DO 31.05.2024

Oświadczenia i zgody (pdf)

Regulamin przyznawania akredytacji  dla osób fizycznych, fotografów oraz przedstawicieli mediów na KozyNostra Rock Fest 2024 (pdf)

Formularz akredytacyjny dla osób fizycznych, fotografów oraz przedstawicieli mediów na KozyNostra Rock Fest 2024 (formularz Google)
POWIĄZANE WPISY
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232