Unia Europejska - flaga

KozyNostra Rock Fest - Przegląd zespołów rockowo-metalowych 2022

Imprezy/Festiwale
POWIĄZANE WPISY
INFORMACJE
Witajcie!
Mamy wielką przyjemność poinformować, że w ramach tegorocznej edycji KozyNostra odbędzie się również przegląd amatorskich zespołów rockowo-metalowych.
Przewidujemy 30 minut na występ każdego z 5 zakwalifikowanych zespołów, wliczając czas potrzebny na rozłożenie i zniesienie swojego sprzętu. Próba dźwięku odbędzie się w godzinach porannych, więc na pewno wspólnie stworzymy najlepsze warunki dla Waszego koncertu.
Ponieważ przegląd ma swoje prawa, to pierwszą nagrodą będzie jeden dzień studyjny w DMB Studio w Bielsku-Białej! Dla pozostałych uczestników przewidywane są mniejsze, już bardziej symboliczne nagrody.
W ramach budżetu niestety nie znaleźliśmy możliwości zwrotu koszów Waszego dojazdu, natomiast uda nam się zapewnić Wam coś dobrego do jedzenie i picia.
Liczymy gorąco na Waszą pomoc w promocji tego wydarzenia i że możliwość zagrania w tak wspaniałym miejscu dotrze do jak największej ilości zespołów.
Termin nadsyłania kart zgłoszeń: 30 czerwca 2022 r.


KozyNostra Rock Fest
R E G U L A M I M
Przegląd zespołów rockowo-metalowych
Kozy, 6 VIII 2022

Cele:
Celem Przeglądu jest popularyzacja muzyki rockowo-metalowej, promowanie i konfrontacja twórców i wykonawców, a także aktywizacja środowisk artystycznych, doskonalenie różnych form amatorskiego muzykowania, rozbudzenie poszukiwań twórczych.

Regulamin konkursu
1. Przegląd ma charakter konkursu.
2. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.
3. Zespoły podczas Przeglądu wykonują wyłącznie autorskie utwory, których łączny czas prezentacji na scenie nie przekracza 20 minut. Uczestnicy sami decydują o ilości prezentowanych utworów z zastrzeżeniem czasu trwania występu.
4. Zespół jest zobowiązany do zamontowania swojego sprzętu muzycznego przed swoim występem oraz demontażu w jak najszybszym czasie po występie.
5. Nie dopuszcza się do Przeglądu zespołów wykonujących utwory z playbacku lub półplaybacku.
6. Kolejność prezentacji ustala Organizator.
7. Dokładny program ze wskazaniem czasu prezentacji dla poszczególnych zespołów dostępny będzie na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl oraz www.facebook.com/KozyNostra .
8. Wszystkie zakwalifikowane zespoły zobowiązane są przybyć na miejsce Przeglądu na godzinę 11:00 w dniu festiwalu i zgłosić Organizatorom swoją obecność.
9. Organizator zapewnia:
- profesjonalne nagłośnienie oraz backline, w postaci perkusji bez oprzyrządowania;
- posiłek dla członków zakwalifikowanych zespołów do Przeglądu.
10. Zespoły zobowiązane są do przywiezienia własnych gitar, instrumentów klawiszowych i innych, werbli oraz talerzy perkusyjnych.
11. Organizator nie zapewnia pokrycia kosztów transportu oraz innych związanych z udziałem w Przeglądzie.

Regulamin Jury:
1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem Przeglądu.
2. Jury oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, technikę wykonawczą, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.
3. Oceny Jury są tajne.
4. Jury ogłasza zwycięzcę bezpośrednio po naradzie w dniu Przeglądu.
5. Decyzje Jury są ostateczne.

Nagroda:
Zespoły rywalizują o Nagrodę Główną – 1 dzień nagraniowy w DMB STUDIO w Bielsku-Białej.

Warunki uczestnictwa:
1. W Przeglądzie uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie zespoły rockowo-metalowe, które zgłosiły swój udział w karcie zgłoszenia i zostały zakwalifikowane przez Organizatora.
2. Zespół „amatorski” w rozumieniu Organizatora to zespół, który nie ma podpisanego kontraktu płytowego, a w dorobku oficjalnego wydawnictwa fonograficznego i dla członków tego zespołu muzyka nie jest głównym źródłem utrzymania. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Przegląd.
3. Nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników Przeglądu, jednak w przypadku osób poniżej 18 roku życia zgłoszenie, oświadczenia i zgody wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.
4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń: 30 czerwca 2022 r.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (oświadczenia i zgody) należy pobrać ze strony www.domkultury.kozy.pl  lub www.facebook.com/KozyNostra.
5. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami oraz zdjęcie zespołu – minimum 1,5 Mb + nagrania, link do nagrań co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu (nie starszych niż 1 rok) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kozynostrafestiwal@dk.kozy.pl
6. Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne rejestrowanie materiału z Przeglądu, jego publiczne odtwarzanie w celach reklamowych i promocyjnych na stronach administrowanych przez Organizatora oraz w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube) oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
7. Każdy z członków zgłaszanego zespołu wyraża zgodę na:
- przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia,
- wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych audiowizualnych do celów promocyjnych Przeglądu,
- rejestrację audio i video koncertu konkursowego Przeglądu,
- zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych administrowanych przez Organizatora (w tym w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube),
- wykorzystanie wizerunku i/lub głosu także wraz z wizerunkami i/lub głosami innych osób utrwalonymi w ramach Przeglądu,
- podpisanie klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
8. Podpisane oświadczenia i zgody należy dostarczyć Organizatorowi:
- w formie skanu wraz z kartą zgłoszenia
oraz
- w formie papierowej w dniu Przeglądu na godzinę przed planowanym koncertem konkursowym.
(formularze ze zgodami dostępne do pobrania na stronie www.domkultury.kozy.pl oraz www.facebook.com/KozyNostra
9. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia i zgody wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.
10. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Artystyczna powołana przez Organizatora wyłoni 5 zespołów.
Lista zespołów zakwalifikowanych do Przeglądu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.domkultury.kozy.pl oraz na www.facebook.com/KozyNostra .
11. O zakwalifikowaniu zespoły zostaną poinformowane w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu.
12. Przesłana i dostarczona Organizatorowi karta zgłoszeniowa zespołu wraz z załącznikami jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe
1. Zespołowi, którego zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia, koncert zostanie przerwany.
2. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.

Szczegółowy program zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem Przeglądu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie lub programie w celu dostosowania ich do obowiązujących wytycznych i obostrzeń.


KARTA ZGŁOSZENIA - kliknij, aby pobrać
OŚWIADCZENIA I ZGODY - kliknij, aby pobrać
Organizator:
Dom Kultury w Kozach

Patronat:
Wójt Gminy Kozy

Biuro Przeglądu:
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie
tel.: +48 33 817 42 32
e-mail: kozynostrafestiwal@dk.kozy.pl
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner