Unia Europejska - flaga
2023-03-16

ASYSTENT ORGANIZATORA - wolne stanowisko stażysty

Nazwa stanowiska pracy: Asystent Organizatora

Wymagania stawiane kandydatom:
 • wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe,
 • ogólna wydolność i sprawność fizyczna,
 • podzielność uwagi,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • łatwość komunikowania się,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • zdolności muzyczno-rytmiczne;
 • otwartość i serdeczność w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi,
 • cierpliwość i umiejętność postępowania z ludźmi,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • ekspresyjność,
 • optymizm,
 • sumienność,
 • miła aparycja,
 • poczucie estetyki,
 • wysoka kultura osobista.
Preferowane osoby z wykształceniem wyższym o kierunku: animacja kultury, pedagogika, edukacja artystyczna, kulturoznawstwo, grafika komputerowa lub fotografia i film.

Ponadto:

 • znajomość obsługi komputerów, programów edycji.
 • znajomość programów do tworzenia contentu marketingowego na media społecznościowe,
 • umiejętność obsługi kont firmowych w mediach społecznościowych,
 • lekkie pióro – copywriting.

Mile widziane:
 • umiejętności filmowania, fotografowania i montażu video.
 • znajomość branży proaudio i zagadnień z tematyki produkcji muzycznej.
 • (lecz niekonieczne) doświadczenie w organizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych, np. w szkolnym kole zainteresowań, klubie osiedlowym.
 • znajomość języka angielskiego.

Zakres zadań zawodowych:

Współtworzenie różnych form działań kulturalnych w oparciu o bazę instytucji, a w szczególności:
- wnioskowanie przedmiotu i zakresu działań kulturalnych w oparciu o analizę miejscowych potrzeb,
- opracowanie projektów w/w działań kulturalnych i przedkładanie do akceptacji instruktorowi  odpowiadającemu za całokształt zadań merytorycznych Domu Kultury,
- prowadzenie czynności przygotowawczych w/w działań kulturalnych,
- opracowywanie i wykonywanie lub zlecanie wykonawstwa reklamy planowanych imprez;
- prowadzenie czynności dokumentujących w/w działania kulturalne,
- realizacja zajęć dla grupy wskazanej przez instruktora odpowiadającego za całokształt zadań merytorycznych Domu Kultury,
- prowadzenie zadań instruktorskich na powierzony temat,
- sprawowanie opieki nad niepełnoletnimi członkami grup podczas wyjazdów i koncertów poza terenem Domu Kultury w Kozach,
- Współorganizowanie i obsługa imprez kulturalnych w obiektach instytucji i poza nimi, w tym koordynowanie działań w zakresie wskazanym przez przełożonego.
- Prowadzenie współpracy ze szkołami i innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy i poza nią.
- Sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem ruchomym.
- Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych obowiązków.
- Współdziałanie przy wykonywaniu zadań realizowanych przez Dom Kultury w Kozach, a w tym współudział w:
 • obsłudze interesantów,
 • obsłudze uczestników zajęć organizowanych przez Domu Kultury,
 • dokumentowanie w formie cyfrowej realizowanych działań z wykorzystaniem zapisu fotograficznego lub audio-wideo (w wymaganych sytuacjach).
- Usprawnianie organizacji form i metod pracy własnej.
- Załatwianie innych spraw oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Domu Kultury.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany zapraszamy do kontaktu z Biurem Domu Kultury w Kozach - tel. 338174232

Zgłoszenia, wraz z CV należy przesłać do dnia 26 marca 2023 r. na adres e-mail: domkultury@dk.kozy.pl
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner