Unia Europejska - flaga
2023-03-06

XV Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2023

REGULAMIN
XV KONKURSU NA KOZIAŃSKĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ 2023

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.

1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy przy współpracy z Domem Kultury w Kozach.

2. Technika wykonania prac dowolna.

3. Prace należy składać wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (w przypadku prac osób nieletnich przez rodziców lub opiekunów prawnych) w recepcji Pałacu Czeczów w Kozach (ul. Krakowska 5) w dniach od 17-24 marca 2023 r. do godz. 17:00.
Karta zgłoszenia dostępna do pobrania na stronie domkultury.kozy.pl lub w recepcji pałacu.

4. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora. Dopuszcza się prace wieloosobowe.

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

6. Złożenie pracy do konkursu jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. ze zgodą na: fotografowanie i publikację pracy, fotografowanie i publikację wizerunku autora, przetwarzanie danych osobowych autora oraz publikację imienia i nazwiska autora/autorów pracy w mediach, prasie (w tym w Koziańskich Wiadomościach), na stronach internetowych Organizatorów oraz w serwisie Facebook w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,
f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO).
g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.

7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8. OCENA PRAC

Ocena jury konkursowego.
Ocena prac zostanie dokonana przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyznaje wyróżnienia i nagrody oraz tytuł Pisanki Roku 2022.
Werdykt Jury jest ostateczny.

Głosowanie internautów.
Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/KozianskaPisankaWielkanocna, w albumie o nazwie „Konkurs na Koziańską Pisankę Wielkanocną 2023” i opatrzone numerem konkursowym, imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez reakcje - „polubienia” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 31 marca 2023 r. o godz. 16:00. Autor/autorzy pracy, która otrzyma największą ilość „polubień” otrzyma/ją Nagrodę Internautów.

Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

9. WYSTAWA PISANEK
Zgłoszone prace będzie można podziwiać podczas wystawy w Pałacu Czeczów w Kozach w dniach 27-30 marca 2023 r. w godz. 9:00-18:00, 1 kwietnia 2023 w godz. 9:00-15:30.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sobotę, 1 kwietnia 2023 r. o godz. 15:30 w Pałacu Czeczów w Kozach.

11. Osoby wyróżnione w tym konkursie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody nieodebrane do końca kwietnia przechodzą do puli nagród następnego konkursu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w celu dostosowania ich do obowiązujących wytycznych i obostrzeń.
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232