Unia Europejska - flaga

Konkurs KOZIAŃSKIE ANEGDOTY 2022

Konkursy
Konkurs "Koziańskie anegdoty" poświęcony jest krótkim, zabawnym, osobistym lub zasłyszanym historiom związanym z miejscowością i życiem mieszkańców Kóz.
Takich opowieści zapewne znamy wiele. Warto je zachować i podzielić się nimi.

KONKURS "Koziańskie anegdoty" II edycja

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz te, które ukończyły trzynasty rok życia, za zgodą opiekuna prawnego.
2. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu oraz nad przestrzeganiem regulaminu w trakcie trwania konkursu będzie czuwał przedstawiciel organizatora.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 lutego 2022 roku i kończy się 20 czerwca 2022 roku.
4. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu anegdoty, krótkiej, zabawnej, osobistej lub zasłyszanej historii, związanej z naszą miejscowością i życiem mieszkańców Kóz.
5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość anegdot konkursowych, jednak nie więcej niż dwie anegdoty miesięcznie.
6. Prace należy przesłać do 20 dnia każdego miesiąca (od lutego do czerwca) drogą mailową na adres domkultury@dk.kozy.pl lub utw@kozy.pl. lub listownie na adres Domu Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2.
Prace konkursowe można złożyć również osobiście w biurze Domu Kultury lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach.
7. Prace przysłane po 20 dniu miesiąca przechodzą do następnego cyklu konkursu.
8. Komitet w cyklu miesięcznym będzie wybierał trzy najlepsze anegdoty, których autorzy zostaną zwycięzcami konkursu w danym miesiącu.
9. Zwycięskie prace każdego miesiąca wezmą udział w wielkim finale.
10. Anegdoty zawierające treści obraźliwe, wulgarne czy też naruszające prawa osób trzecich nie będą brały udziału w konkursie.
11. Z tytułu uczestnictwa w konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez uczestników konkursu wydatków.
12. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu, zgodą na nieodpłatne wykorzystanie pracy w publikacjach organizatora oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania korekty nadesłanych tekstów, dokonywania skrótów.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

II
Dane osobowe

1. Podanie przez uczestnika danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora do celów związanych z realizacją konkursu.
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

III
Nagrody

1. Zwycięzców konkursu ogłaszać będzie przedstawiciel organizatora na stronie internetowej Domu Kultury oraz na stronach społecznościowych Facebooka.
2. Nagrodą dla laureatów konkursu jest publikacja w „Wiadomościach Koziańskich” oraz nagroda rzeczowa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Organizatorzy:
Dom Kultury w Kozach
Koziański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Gminna Bibliotrk Publiczna

kontakt:
domkultury@dk.kozy.pl
lub
utw@kozy.pl
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
woj. śląskie

tel.: 33 8174232
Platformę internetową „Razem – platforma kultury lokalnej” zrealizowano w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Fundusze Europejskie Baner